Έρευνα

Η εταιρία OpenIT έχει σημαντική εμπειρία στις συνεργασίες έρευνας και εκπαίδευσης πάνω σε συστήματα υπηρεσιών με συμμετοχή σε έργα στα πλαίσια του Horizon2020 και των προσκλήσεων της ΓΓΕΤ.

OpenAgro: Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».

Το OpenAgro απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους – ειδικούς στην παροχή λύσεων έξυπνης γεωργίας, προσφέροντας ένα τεχνολογικό προϊόν που αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.


TrafficLoadForecast: Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόβλεψης και Διαχείρισης Μεταφορικού Φόρτου Οδικών Υποδομών


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο κύριος στόχος του έργου TrafficLoadForecast είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση ITS (Intelligent Transportation System) για τη την πρόβλεψη και τη διαχείριση του φόρτου οδικών υποδομών με τη βοήθεια καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προσεγγίσεων.

Το αποτέλεσμα του έργου είναι ένα σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για την πρόβλεψη, τη ρύθμιση και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου οδικών υποδομών σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης.


MyHealthWatcher: Σύστημα Παρακολούθησης Ζωτικών Μετρήσεων Ηλικιωμένων


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη, λύση για την παρακολούθηση ζωτικών μετρήσεων ηλικιωμένων και μία πλατφόρμα εξατομικευμένης καθοδήγησης για τους επαγγελματίες υγείας ώστε να καθορίζουν το μοντέλο παρακολούθησης και τις προειδοποιητικές λειτουργίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, καθοδήγησης και παρακολούθησης των ηλικιωμένων και η άμεση βιομηχανική αξιοποίηση της παραχθείσας από το Έργο τεχνολογίας.


OpenPLeRobot: Ανοικτή Πλατφόρμα Ρομποτικής Εκπαίδευσης Με Καινοτόμους Μεθόδους Βιωματικής Μάθησης


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος εξ – αποστάσεως ρομποτικής εκπαίδευσης με βιωματικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα το έργο OpenPLeRobot αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου ρομποτικής εκπαιδευτικής που βασίζεται σε νέα εργαλεία λογισμικού ικανά να προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε εικονικό περιβάλλον σε συνδυασμό με φορητή μονάδα ρομποτικού εξοπλισμού ώστε ο εκπαιδευόμενος να μετατρέπει τη θεωρητική γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος σε εμπειρία πραγματικού περιβάλλοντος.


ΑΝΑΠΝΕΩ: ΑΝΑΠτυξη εφαρμογών για κιΝητά τηλέφωνα για την βΕλτίωση της ζωής των χρόνιΩν ασθενών του αναπνευστικού


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση που:

  • Συνδέει τους χρόνιους ασθενείς με θεράποντες γιατρούς μέσω υπολογιστικού νέφους και διαδικτυακών υπηρεσιών, και εφαρμογής κινητών (iChronic), διασφαλίζοντας την κανονική παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
  • Προτείνει νέο, βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που εξασφαλίζει, με χαμηλό κόστος και σημαντική οικονομία για το ΕΣΥ, προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς.

ECHO: Enhancing Chronic patients’ Health Online


Έργο στα πλαίσια της δράσης “Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015” του Επιχειρησιακού Προγράμματος \”Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, με στόχο την βελτίωση των ασθενώνμέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης:

  • Διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών με τους θεράποντες γιατρούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, διασφαλίζοντας την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
  • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των χρόνια ασθενών, σε συνδυασμό με πολύ σημαντική μείωση του κόστους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο